top of page
 • ედექტივ კონსალტინგი

ჩანაწერი 8: ტვინის შტურმი

Updated: Sep 5, 2019

ტვინის შტურმი არის იდეების ჯგუფურად გენერირების სათანადოდ ორგანიზებული პროცესი. იგი იდეის ძიების ირაციონალურ მეთოდებს მიეკუთვნება. იგი:

 • ყველაზე ცნობილი და ფართოდ გავრცელებულია თავისი ინტიუციური მომზიდველობის და სიმარტივის გამო;

 • დროის მოკლე მონაკვეთში მაქსიმალური რაოდენობის იდეების გენერირების საშუალებას იძლევა;

 • სრულიად მოულოდნელ, არაჩვეულებრივ იდეებს გენერირებს.

 • ტვინის შტურმი ეფექტიანია, რადგან ადამიანები იყენებენ ერთმანეთის იდეებს. აზროვნება ასოციაციებზეა დამოკიდებული - ერთი აზრი მარტივად იწვევს მეორეს. ეს ადამიანებს აზროვნების ინერციულობის, შაბლონური აზროვნების დაძლევაში ეხმარება და ხელს უწყობს:

 • უფრო მასშტაბურ აზროვნებას;

 • იმის გათავისებას, რომ ყველა იდეა მნიშვნელოვანია;

 • ყურადღების გამახვილებას ახალ თვალსაზრისებზე;

 • იდეების კომბინირებას, მოდიფიკაციას და განვითარებას.

 • ჩატარების პირობები:

 • შეზღუდვა არ არსებობს, თუმცა სჯობს სამუშაო ჯგუფში ჩართული იყოს მცირე გამოცდილების მქონე (ახალბედა) თანამშრომლები, რომელთაც ჯერ არ აქვთ ჩამოყალიბებული სტერეოტიპები;

 • უკეთესია, თუ ჯგუფის წევრებს შორის ასაკობრივი და თანამდებობრივი განსხვავება მინიმალური იქნება. ხელმძღვანელთა უბრალო დამკვირვებლად ყოფნამაც კი შეიძლება შეაფერხოს და შეზღუდოს იდეების გენერირების პროცესი;

 • რეკომენდირებულია შერეული ჯგუფის ფორმირება - როგორც წესი, ქალებისა და მამაკაცების მონაწილეობა სამუშაო ატმოსფეროს აცოცხლებს;

 • თუ მიზანი სპეციფიური ამოცანის გადაწყვეტაა, უნდა მოწვეული იქნას სპეციალისტები. თუმცა ისინი სამუშაო ჯგუფში როგორც მონაწილეები არ უნდა ჩაერთონ.

ჯგუფის რეკომენდებული მოცულობა 6-12 კაცია. ოპტიმალურად 7 კაციანი ჯგუფი ითვლება.


ჩატარების ადგილი:

 • წყნარი ოთახი ან აუდიტორია;

 • რეკომენდებულია კედელზე განთავსებული იყოს პლაკატი ტვინის შტურმის წესებით;

 • სასურველია არსებობდეს აუდიო ან ვიდეო ჩანაწერის განხორციელებისათვის საჭირო ტექნიკა იდეების სრულად დაფიქსირებისთვის;

 • სასურველია არსებობდეს დაფა, რომელსაც მონაწილე თავისი იდეების წარმოსადგენად გამოიყენებს;

 • სასურველია მაგიდები და სკამები წრეზე ან ნახევარწრეზე იყოს განთავსებული;

 • სესიის ხანგრძლივობა და ჩატარების დრო:

 • ჩატარებისთვის დროის ყველაზე კარგი მონაკვეთია 10-დან 12 საათამდე ან 14-დან 18 საათამდე;

 • დროის ყველაზე ეფექტიანი ხანგრძლივობა, როგორც წესი, შეადგენს 40-60 წუთს. მარტივი პრობლემების გადაწყვეტისას ხანგრძლივობა შეიძლება 10-15 წუთამდე შემცირდეს.


წამყვანის (ლიდერის) როლი:

 • მონაწილეთა ინფორმირება ტვინის შტურმის სესიის წესების შესახებ;

 • დაფიქსირებული წესების კონტროლი და შესრულების უზრუნველყოფა;

 • მონაწილეობა იდეების გენერირების პროცესში: თუ იდეების გენერირების პროცესი შენელდა, მაშინ კატალიზატორის და სტიმულატორის როლი შესრულება (გამოცდილ წამყვანს ყოველთვის გააჩნია პრობლემის გადაწყვეტის შესაძლო ვარიანტების წინასწარ მომზადებული სია);

 • არასტანდარტული, “გიჟური” იდეების სტიმულირება და, თუ საჭიროა, თავად ასეთი იდეების შეთავაზება;

 • მომავალი სესიისთვის რამოდენიმე დღით ადრე მონაწილეთა შერჩევა და სამუშაო ჯგუფის ფორმირება;

 • ჯგუფის შეკრება და ტვინის შტურმის გაგრძელება რამოდენიმე დღეში, თუ მონაწილეები სესიის დამთავრების შემდეგ განაგრძობენ საინტერესო იდეების გებერირებას;

 • იუმორის მხარდაჭრა, რაც ხელს უწყობს თავისუფალი და შემოქმედებითი ატმოსფეროს შექმნას;

 • ჩატარებული სესიის ანალიზი: როგორ ჩაიარა სესიამ? შემდეგში რაიმეს შეცვლა ხომ არაა საჭირო? როგორ იმუშავა ჯგუფმა? და სხვა.

 • იდეების შეფასებისთვის მომზადება:

 • იდეების შესაფასებლად საჭირო კრიტერიუმების შერჩევა. კრიტერიუმები შეიძლება იყოს: აქტუალობა, პრაქტიკული რეალიზაციის შესაძლებლობა, სიახლე და სხვა;

 • იდეების შეფასებისთვის სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება. იდეები შეიძლება იგივე ჯგუფმა შეაფასოს. ამ შემთხვევაში შეფასების პროცესი მხოლოდ რამოდენიმე დღის შემდეგ უნდა დაიწყოს.


ტვინის შტურმის ძირითადი წესები:

1. წახალისებულია აზრის თავისუფალი გამოთქმა და სრულიად “გიჟური” იდეების გენერირება;

2. აკრძალულია გამოთქმული იდეების ნებისმიერი კრიტიკა;

3. მიზანია რაც შეიძლება მეტი რაოდენობის იდეების გენერირება;

4. საჭიროა ყველა (ყოველგვარი გამონაკლისის გარეშე!) იდეის დაფიქსირება.


ტვინის შტურმის ჩატარების ეტაპები:

1. მონაწილეების ინსტრუქტაჟი (ტვინის შტურმის სესიის წესების შესახებ);

2. მონაწილეთა განწყობა კრეატიული იდეების გენერირებაზე: “მოთელვა”- სხვადასხვა მარტივი ამოცანების განხილვა, ასოციაციებით აზროვნება, რაიმე ყველასთვის ცნობილ მარტივ საყოფაცხოვრებო პრობლემაზე ტვინის შტურმის რეპეტიცია და სხვა;

3. ტვინის შტურმის დაწყებისთვის მომზადება: პრობლემის ფორმულირება, იდეების დაფიქსირების მეთოდზე შეთანხმება;

4. იდეების გენერირების და დაფიქსირების პროცესი;

5. რამოდენიმე დღიანი შესვენება და იდეების შეფასების პროცესისთვის მომზადება;

6. იდეების შეფასება და შერჩევა.


ტვინის შტურმის ორგანიზაციისას დაშვებული ძირითადი შეცდომები:

 • ტვინის შტურმისა და ტრადიციული თათბირის წესების აღრევა;

 • “მონაწილეთა გახურების” გარეშე შტურმის დაწყება;

 • წამყვანის (ან ასისტენტის) მიერ იდეების ქაღალდზე დაფიქსირების მცდელობა;

 • წამყვანის მხრიდან “სათადარიგო”, მაპროვოცირებელი სვლების განხორციელებისათვის არამზაობა;

 • პროცესიდან გამოსვლის უზრუნველყოფის უგულვეყოფა - ადამიანებს უჭირთ “გახურებულ” სიტუაციაში შეჩერება;

 • პრობლემის არასისტემური, ზერელე ანალიზი.

41 views0 comments

Commenti


bottom of page